Brandskydd

Har du ett bra brandskydd? Vi hjälper dig med SBA, systematiskt brandskyddsarbete över hela Sverige och även service och underhåll på brandsläckare, brandvarnare, utrymningsvägar mm. Hör av dig så kan vi berätta mer.

Service och underhåll

Försäkra dig om att din brandskyddsutrustning fungerar innan du ska använda den! All brandskyddsutrustning ska genomgå årliga kontroller. Vi är certifierade servicetekniker och hjälper dig hålla kontroll på ditt årliga underhåll.

Kontakta oss för en offert på service och underhåll av din brandskyddsutrustning. Vi hjälper dig även med inköp av din brandskyddsutrustning.

Ring oss på 070 51 21 691


SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Är du skyldig att bedriva ett Systematiskt brandskyddsarbete? Lagen om skydd mot olyckor (LSO SFS 2003:778) föreskriver att:

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Detta gäller för samtliga ägare och nyttjanderättsinnehavare av byggnad oavsett verksamhet, storlek och risk. Vissa verksamheter måste även lämna in skriftlig redogörelse över sitt brandskydd enligt Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:10). Till dessa hör bland annat hotell, restauranger med alkoholtillstånd, industrier, vård och omsorg.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man arbetar metodiskt med sitt brandskydd, utbildar sin personal och dokumenterar sitt arbete. Man gör egenkontroller vilket man själv utför i det dagliga arbetet. Detta kan tyckas krångligt och svårt att ta till sig och jobbigt att komma igång med – det  behöver det inte vara!

Låt oss bli din samarbetspartner när det gäller ditt brandskydd. Vi erbjuder en individuellt anpassad lösning för hur du/ni ska arbeta med brandskydd och utifrån era behov. Ett kontrollsystem med rutiner, organisationsförslag och checklistor för att ni enkelt ska kunna utföra egenkontroller, anpassat för er verksamhet, era behov och risker.

Vi har både web-baserade kontrollsystem som traditionella pärmlösningar, för att hjälpa dig skapa ett bra SBA.