Brandskydds
utbildning

Hur ser ert brandskydd ut? Vi hjälper er med SBA (systematiskt brandskyddsarbete) och kan även erbjuda service och underhåll på brandsläckare, brandvarnare, utrymningsvägar med mera. Vi tar emot uppdrag över hela Sverige, för mer information kontakta oss.

Service och underhåll

Försäkra er om att brandskyddsutrustningen fungerar innan den behöver användas! All brandskyddsutrustning ska genomgå årliga kontroller. Vi är certifierade servicebrandskyddstekniker och kan hjälpa er att hålla koll på det årliga underhållet.

Kontakta oss för en offert på service och underhåll av er brandskyddsutrustning. Vi kan även vid behov utföra inköp av brandskyddsutrustning.

Ring oss på 070-51 21 691

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Är du skyldig att bedriva ett Systematiskt brandskyddsarbete? Lagen om skydd mot olyckor (LSO SFS 2003:778) föreskriver att:

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Detta gäller för samtliga ägare och nyttjanderättsinnehavare av byggnad oavsett verksamhet, storlek och risk. Vissa verksamheter måste även lämna in skriftlig redogörelse över sitt brandskydd enligt Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:10). Till dessa hör bland annat hotell, restauranger med alkoholtillstånd, industrier, vård och omsorg.

Vi gör det enkelt med utbildning inom brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man arbetar metodiskt med sitt brandskydd, utbildar sin personal och dokumenterar sitt arbete. Man gör egenkontroller vilket man själv utför i det dagliga arbetet. Detta kan tyckas krångligt och svårt att ta till sig samt jobbigt att komma igång, men det behöver det inte vara!

Låt oss bli er samarbetspartner när det gäller ert brandskydd. Vi erbjuder en individuellt anpassad lösning för hur ni ska arbeta med brandskydd och utifrån era behov. Ett kontrollsystem med rutiner, organisationsförslag och checklistor för att ni enkelt ska kunna utföra egenkontroller helt anpassat för er verksamhet, era behov och era risker. Vi har både webbaserade kontrollsystem och traditionella pärmlösningar.

Ett bra brandskydd börjar med kunskap